Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

      Co to jest?
Sekcje KM PSP w Grudziądzu

Do komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu należą następujące sekcje:

1. Sekcja organizacyjno - kadrowa

   - mł. bryg.  mgr Tomasz Jeliński          -    Kierownik sekcji

  - str. mgr Anna Bałdyga                       -    Stażysta

     tel. (056) 450 66 38

2. Sekcja finansów

   - kpt.  Alina Nagórska           -    Główny księgowy 

     tel. (056) 450 66 36

   - st. ogn. Agnieszka Zehner   -    Starszy technik

      tel. (056) 450 66 48

3. Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

    - mł. bryg. mgr Jacek Modliborski     - Kierownik sekcji

   - sekc. inż.Przemysław Cywiński       - Starszy technik

     tel (056) 450 66 41

4. Sekcja Kontrolno - rozpoznawcza i bhp

     - st. kpt. mgr inż. Rafał Rusoń - Kierownik sekcji

   

 

Do zadań sekcji organizacyjno - kadrowej w szczególności należy:

 

1. W zakresie organizacyjno - kadrowym:

 

1)         realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;

 

2)         przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;

 

3)         opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;

 

4)         realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;

 

5)         ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;

 

6)         organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;

 

7)         organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej i innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

 

8)         opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;

 

9)         przygotowanie zbiorczych analiz z zakresu realizacji planów pracy komendy miejskiej;

 

10)      kompletowanie dokumentacji z zakresu ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

 

11)      opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

 

12)      organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

 

13)      realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;

 

14)      prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;

 

15)      sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;

 

16)      realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;

 

17)      analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

 

18)      przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów i wyróżnień;

 

19)      zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych w zakresie spraw socjalno - bytowych;

 

20)      organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

 

21)      zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy

 

2.     W zakresie ochrony informacji niejawnych, realizacja zadań określanych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 ze zmianami), we współdziałaniu z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Do zadań sekcji finansów  w szczególności należy:

 

1)          sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;

 

2)          prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;

 

3)          planowanie środków budżetowych;

 

4)          prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

 

a)          wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,

 

b)          zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,

 

c)          przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 

d)          zapewnieniu terminowego ściągania należności;

 

5)                         analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;

 

6)                         prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

 

7)          nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;

 

8)          prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku;

 

9)          prowadzenie kasy dla środków budżetowych, pozabudżetowych;

 

10)       realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;

 

11)       prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;

 

12)       rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek OSP z ksr-g.

 

 

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko - technicznej w szczególności należy:

 

1)          administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

 

2)          opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyposażenia osobistego;

 

3)          prowadzenie obsługi  mundurowej strażaków;

 

4)          dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzenia i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

5)          zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu i miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

 

6)          prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu komendy miejskiej;

 

7)          likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

 

8)          sporządzanie  planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji komendy miejskiej;

 

9)          prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami
w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych  prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników  komórek organizacyjnych komendy miejskiej;

 

10)       systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

 

11)       realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

 

12)  ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

 

13)       inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

 

14)       analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

 

15)       prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

 

16)       obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;

 

17)       prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

 

18)       nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami  i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

 

19)       organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

 

20)       wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

 

21)       prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

 

22)       prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta;

 

23)       prowadzenie spraw obiegu dokumentów.

 

Do zadań sekcji kontrolno – rozpoznawczej i BHP w szczególności należy:

 

1. W zakresie kontrolno – rozpoznawczym:

 

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

 

2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

 

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;

 

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

 

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

 

6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

 

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

 

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 

9) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;

 

10) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

 

11) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

 

12) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów;

 

13) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;

 

14) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

 

15) analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;

 

16) opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa;

 

17) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;

 

18) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;

 

19) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

 

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 

3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 

6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 

7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6823
Wprowadzony przez: Ryszard Gutowski
Data opublikowania: 2007-03-28 12:22:45
Obowiązuje od: 2007-03-28 12:22:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-11-15 08:59:03 Konrad Przybylak
2017-02-20 15:09:20 Konrad Przybylak
2017-02-20 14:57:53 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:48:38 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:42:24 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:39:46 Konrad Przybylak
2013-11-12 15:58:34 Konrad Przybylak
2013-11-12 15:47:35 Konrad Przybylak Publikacja artykułu
2013-11-12 15:47:10 Konrad Przybylak Ukrycie artykułu
2012-03-12 09:51:38 Konrad Przybylak
 
Pokaż starsze