Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

      Co to jest?
Sekcje KM PSP w Grudziądzu

Do komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu należą następujące sekcje:

1. Sekcja organizacyjno - kadrowa

   - mł. kpt. Tomasz Beyer                      -    Kierownik sekcji

   - st. str. mgr Anna Bałdyga                 -    Stażysta

   - Małgorzata Rutyna                           -    Starszy inspektor    

     tel. (056) 450 66 38

2. Sekcja finansów

   -  Alina Nagórska                  -   Główny księgowy 

     tel. (056) 450 66 36

   - st. ogn. Agnieszka Zehner   -    Starszy technik

      tel. (056) 450 66 48

3. Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

    - mł. bryg. mgr Jacek Modliborski     - Kierownik sekcji

    - st. sekc. Błażej Dwojacki                - Starszy technik

    - Iwona Łapińska                              - Inspektor

   tel (056) 450 66 41

4. Sekcja Kontrolno - rozpoznawcza

     - st. kpt. mgr inż. Rafał Rusoń                   - Kierownik sekcji

    - st. sekc. inż.Przemysław Cywiński     - Starszy technik

   tel (056) 450 66 39

 Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego w szczególności należy:

1. W zakresie operacyjno - szkoleniowym:

 1.  analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2.  opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3.  przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych                             i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4.  koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5.  przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej
  i JRG;
 6.  analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7.  zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt
  i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami
  i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego;
 8.  sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9.  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego
  i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować
  w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i doskonaleniu zawodowym;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego
  o szczególnych zdarzeniach i postępie akcji ratowniczych;
 17. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby ksrg na obszarze miasta
  i powiatu;
 18. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;
 19. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działalności operacyjnej PSP;
 20. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi,
  a także innych systemów wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
 21. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
 22. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących etatową służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego.

 

2. W zakresie informatyki i łączności:

 1. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa
   i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 3. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie
  i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 4.  zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 5.  wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 6.  nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi
   i pocztą elektroniczną;
 7.  wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej
  w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 8.  realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 9. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek  organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
 10. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy miejskiej;
 11. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności
  i informatyki;
 12. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 13. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 14. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 15. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych.

 

3. W zakresie spraw obronnych:

 1. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
 2. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania
  i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej.

 

4. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

  1) realizacja zadań określanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zmianami);

  2)   ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej.

                                                                                                                              

 Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej w szczególności należy:

 

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami
  w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych
  i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 9. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 11. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 12. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 13. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
  w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
 14. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych,
  o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 15. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 16. opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 18. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 19. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

                                                                                                                      

Do zadań Sekcji Organizacyjno - Kadrowej w szczególności należy:

 

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
  i pracy w komendzie miejskiej;
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 5. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej i innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
 8. przygotowanie zbiorczych analiz z zakresu realizacji planów pracy komendy miejskiej;
 9. kompletowanie dokumentacji z zakresu ewidencji czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 10. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 11. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 12. realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy miejskiej;
 13. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 14. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 15. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 16. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 17. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów
  i wyróżnień;
 18. zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych w zakresie spraw socjalno - bytowych;
 19. organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 20. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej;
 21. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników, pełniących służbę i wykonujących pracę
  w codziennym rozkładzie czasu służby i pracy;
 22. planowanie i organizowanie szkoleń oraz doskonalenia specjalistycznego
  (w tym także medycznego) na potrzeby komendy miejskiej;
 23. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 24. nadzorowanie planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 25. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych
  z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 26. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
 27. prowadzenie spraw obiegu dokumentów.

 

 Do zadań Sekcji Finansów w szczególności należy:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. planowanie środków budżetowych;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 4. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 5. prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków, pracowników cywilnych
  i emerytów komendy miejskiej;
 6. rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej w szczególności należy:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mundurowej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń
  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu komendy miejskiej;
 7. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami
  w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 10. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie
  z Wydziałem Operacyjno - Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 11. realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 12. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 13. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno - technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 14. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 15. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 22. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7615
Wprowadzony przez: Ryszard Gutowski
Data opublikowania: 2007-03-28 12:22:45
Obowiązuje od: 2007-03-28 12:22:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-03-14 09:46:15 Konrad Przybylak
2018-03-12 13:51:11 Konrad Przybylak
2018-02-08 09:12:47 Konrad Przybylak
2017-11-15 08:59:03 Konrad Przybylak
2017-02-20 15:09:20 Konrad Przybylak
2017-02-20 14:57:53 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:48:38 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:42:24 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:39:46 Konrad Przybylak
2013-11-12 15:58:34 Konrad Przybylak
 
Pokaż starsze