Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

      Co to jest?
Sekcje KM PSP w Grudziądzu

Do komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu należą następujące sekcje:

1. Sekcja organizacyjno - kadrowa

   - kpt. inż. Tomasz Beyer                     -    Kierownik sekcji

   - st. str. mgr Anna Bałdyga                 -    Stażysta

   - Małgorzata Rutyna                           -    Starszy inspektor    

     tel. (056) 450 66 38

2. Sekcja finansów

   -  Alina Nagórska                  -   Główny księgowy 

    - Iwona Łapińska                              - Inspektor

     tel. (056) 450 66 36

   - mł. asp. Agnieszka Zehner   -    Starszy technik

      tel. (056) 450 66 48

3. Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna

    - mł. bryg. mgr Jacek Modliborski     - Kierownik sekcji

    - mł. ogn. Błażej Dwojacki                - Starszy technik

   tel (056) 450 66 41

4. Sekcja Kontrolno - rozpoznawcza

     - ...................................................................       - Kierownik sekcji

    - mł. ogn. inż. Przemysław Cywiński     - Starszy technik

   tel (056) 450 66 39

 

 Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej w szczególności należy:

 

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami
  w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych
  i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 9. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 11. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 12. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 13. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
  w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
 14. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych,
  o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 15. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 16. opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 18. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 19. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

                                                                                                                      

Do zadań Sekcji Organizacyjno - Kadrowej w szczególności należy:

 

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
  i pracy w komendzie miejskiej;
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 5. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej i innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
 8. przygotowanie zbiorczych analiz z zakresu realizacji planów pracy komendy miejskiej;
 9. kompletowanie dokumentacji z zakresu ewidencji czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 10. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 11. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 12. realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy miejskiej;
 13. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 14. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 15. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 16. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 17. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów
  i wyróżnień;
 18. zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych w zakresie spraw socjalno - bytowych;
 19. organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 20. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej;
 21. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników, pełniących służbę i wykonujących pracę
  w codziennym rozkładzie czasu służby i pracy;
 22. planowanie i organizowanie szkoleń oraz doskonalenia specjalistycznego
  (w tym także medycznego) na potrzeby komendy miejskiej;
 23. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 24. nadzorowanie planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 25. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych
  z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 26. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
 27. prowadzenie spraw obiegu dokumentów.

 

 Do zadań Sekcji Finansów w szczególności należy:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. planowanie środków budżetowych;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 4. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 5. prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków, pracowników cywilnych
  i emerytów komendy miejskiej;
 6. rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej w szczególności należy:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mundurowej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń
  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu komendy miejskiej;
 7. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami
  w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 10. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie
  z Wydziałem Operacyjno - Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 11. realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 12. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 13. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno - technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 14. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 15. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 22. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7958
Wprowadzony przez: Ryszard Gutowski
Data opublikowania: 2007-03-28 12:22:45
Obowiązuje od: 2007-03-28 12:22:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-05-04 10:23:15 Konrad Przybylak
2019-07-09 08:45:31 Konrad Przybylak
2019-07-09 08:45:21 Konrad Przybylak
2019-05-13 08:48:53 Konrad Przybylak
2019-03-14 09:46:15 Konrad Przybylak
2018-03-12 13:51:11 Konrad Przybylak
2018-02-08 09:12:47 Konrad Przybylak
2017-11-15 08:59:03 Konrad Przybylak
2017-02-20 15:09:20 Konrad Przybylak
2017-02-20 14:57:53 Konrad Przybylak
 
Pokaż starsze