Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

      Co to jest?
Wydziały KM PSP w Grudziądzu

 Do komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu należą następujące wydziały:

1) wydział operacyjno - szkoleniowy w tym  stanowisko kierowania  komendanta
miejskiego

 

- bryg. mgr inż. Paweł Stachowicz   -  Naczelnik wydziału
- asp. Rafał Kowalski                               -   Starszy inspektor
     tel. (0-56) 450 66 37


- ogn. Paweł Chyła                     -  Starszy operator sprzętu 

- mł. ogn. Marcin Grudzień         -  Dyżurny stanowiska kierowania

- ogn. Grzegorz Jabłoński          - Starszy operator sprzętu 

- st. sekc. Łukasz Baranowski    -  Dyżurny stanowiska kierowania

- ogn. Maciej Kurowski               -  Dyżurny stanowiska kierowania

- mł. asp. Tomasz Zimmermann  -  Starszy dyżurny stanowiska kierowania
 

 

     tel. (0-56) 450 66 31

2) jednostka ratowniczo – gaśnicza nr 1

 

- mł. bryg. mgr inż. Paweł Korgol                  -  Dowódca JRG

        tel. (0-56) 450 66 43

 

- kpt. lic. Tomasz Bajor                                -  Zastępca dowódcy JRG
       tel. (0-56) 450 66 44

3) jednostka ratowniczo – gaśnicza nr 2

 

 -  mł. bryg. mgr inż. Rafał Rusoń           -  Dowódca JRG
      tel. (0-56) 463 28 22   w. 33
  - mł. bryg. mgr Sławomir Chyła            -  Zastępca dowódcy JRG
      tel. (0-56) 463 28 22   w. 34

 

Do zadań wydziału operacyjno - szkoleniowego w szczególności należy:

 

1. W zakresie operacyjno - szkoleniowym:

 

1)          analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także – nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

 

2)          opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

 

3)          przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji , ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

 

4)          koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

 

5)          przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania  lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;

 

6)          analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

 

7)          zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

 

8)          sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

 

9)          planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego
i alarmowania;

 

10)       przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

 

11)       nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

 

12)       przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

 

13)       przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

 

14)       koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego;

 

15)       prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze działania;

 

16)       bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

 

17)       planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze miasta i powiatu;

 

18)       organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;

 

19)       organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny   sprawności  fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych  komendy miejskiej;

 

20)       przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania operacyjnego PSP;

 

21)       nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;

 

22)       inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu.

 

2. W zakresie informatyki i łączności:

 

1)          nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do   bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich  alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

 

2)          współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa  i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

 

3)        analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie  i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

 

4)        zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej  w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

 

5)        wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

 

6)        nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi  i pocztą elektroniczną;

 

7)        wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej  w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

 

8)        realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

 

9)          analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;

 

10)       koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej;

 

11)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności i informatyki;

 

12)    planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik informatycznych i łączności;

 

13)    zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej  w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

 

14)       administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

 

15)       utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych.

 

3. W zakresie spraw obronnych:

 

1)          koordynowanie realizacji zadań obronnych;

 

2)          prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej.

 

 

Do zakresu działania jednostek ratowniczo – gaśniczych w szczególności należy:

 

1)          organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

 

2)          dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

3)                 wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

 

4)                 wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

5)                 przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

6)                 współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

 

7)                 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

8)                 realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

 

9)          prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

10)       udział w aktualizacji:

 

a)     stanu gotowości operacyjnej,

 

b)     procedur ratowniczych,

 

c)     dokumentacji operacyjnej;

 

11)       udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 14782
Wprowadzony przez: Ryszard Gutowski
Data opublikowania: 2006-06-24 13:55:13
Obowiązuje od: 2006-06-24 13:55:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-05-04 10:21:36 Konrad Przybylak
2020-05-04 10:21:31 Konrad Przybylak
2020-04-01 07:28:47 Konrad Przybylak
2020-02-19 10:37:33 Konrad Przybylak
2020-02-19 10:36:50 Konrad Przybylak
2019-05-13 08:44:32 Konrad Przybylak
2019-03-14 09:49:05 Konrad Przybylak
2017-11-15 08:52:53 Konrad Przybylak
2017-02-20 15:03:05 Konrad Przybylak
2016-07-01 13:34:11 Konrad Przybylak
 
Pokaż starsze